Privatlivspolitik

Beskyttelse af dit privatliv

 • Vi tager behandling af dine persondata ekstrem alvorlig.
 • Vi overholder gældende persondatalovgivning og sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling.
 • Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Fair-laan.dk kan kontaktes via følgende oplysninger:

Fair-laan.dk
CVR 37794392
Dalgas Avenue 2F 2., 8000 Aarhus C
info@fair-laan.dk

Fair-laan.dk behandler følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mail
 • IP-adresse
 • Browser notifikation ID

Formål med behandling af persondata

Fair-laan.dk behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Fair-laan.dks udsendelse via e-mail, sms, browsernotifikationer og nyhedsbreve omhandlende generelle vilkår på lånemarkedet, privatøkonomi og updaterede lister over lån hos långivere, som Fair-laan.dk samarbejder med, og som anbefales til kunder.

Fair-laan.dks behandling af dine persondata

 • Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.
 • Vi indsamler kun relevante og nødvendige personoplysninger.
 • Vi indhenter dit samtykke, inden behandlingen af dine persondata.
 • Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke.
 • Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet.

FOR YDERLIGERE INFORMATION: 

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Fair-laan.dk indsamler, opbevarer og behandler kun persondata om dig til de formål, der er nævnt ovenfor, eller af andre lovlige kommercielle og forretningsmæssige formål.

Vi indsamler, opbevarer og behandler kun såkaldte generelle personoplysninger, som er oplistet ovenfor.

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

Fair-laan.dk behandler kun persondata om dig, som er relevante, tilstrækkelige og nødvendige af hensyn til opfyldelsen af de formål, som er nævnt ovenfor, og som den konkrete behandling angår. Fair-laan.dk behandler således ikke yderligere oplysninger end nødvendigt af hensyn til det konkrete formål.

Fair-laan.dk behandler dog også dine persondata i det omfang, det er nødvendigt at hensyn til Fair-laan.dks overholdelse af gældende lovgivning.

Vi minimerer behandlingen af dine persondata mest muligt, herunder mængden af behandlet persondata. Vi undersøger således, om nogle af de datatyper, som behandles, kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form uden at påvirker resultatet af behandlingen.

Vi indhenter dit samtykke, inden behandlingen af dine persondata

Fair-laan.dk indhenter dit samtykke, inden vi behandler din persondata til de formål, som er angivet ovenfor. Dit samtykke er grundlaget for Fair-laan.dks behandling af dine persondata, medmindre Fair-laan.dk har andet lovligt retsgrundlag for at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, se nærmere under “dine rettigheder”.

Hvis Fair-laan.dk ønsker at anvende dine persondata til andre formål, end det de oprindeligt er indsamlet til, oplyser Fair-laan dig herom og indhente dit samtykke forinden. Hvis persondataene lovligt kan behandles med et andet grundlag, oplyser vi dig om dette, forinden behandlingen sker.

Personer under 18 år må ikke anvende Fair-laan.dks services.

Vi videregiver ikke dine persondata uden samtykke

Vi videregiver kun dine persondata til samarbejdspartnere/långivere, herunder til brug for markedsføring, hvis du forinden har samtykket hertil. I forbindelse med vores indhentelsen af et sådant eventuelt samtykke, vil du blive informeret nærmere om, hvad persondatene vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod en sådan videregivelse, hvorved vi øjeblikkeligt vil ophører videregivelsen.

Vi indhenter dog ikke dit samtykke, hvis Fair-laan.dk er retligt forpligtet til at videregive dine oplysninger, f.eks. til en myndighed.

Herudover forbeholder Fair-laan.dk sig ret til at bruge en databehandler uden for EU/EØS til at hjælpe Fair-laan.dk med at udføre sin forretning. Dette vil dog i givet fald alene ske under overholdelse af gældende regler om overførsel af persondata.

Vi verificerer og opdaterer dine persondata

Fair-laan.dk verificerer, at de persondata, som vi behandler om dig, ikke er ukorrekte eller ikke ajourførte – og tager rimelige skridt til at sikre, at ukorrekte personoplysninger straks slettes eller korreigeres. Vores service er afhængig af, at dine persondata er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os om relevante ændringer i dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet

Fair-laan.dk sletter dine persondata, når disse data ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen.

Hvis du også har samtykket til, at Fair-laan.dk kan udsende e-mails, sms’er og browser-baserede notifikationer med markedsføring til dig, vil Fair-laan.dk hvert 3 år bede dig om at forny dit samtykke til markedsføringen, såfremt du ikke har været aktiv i disse 3 år. Hvis du ikke fornyer dit samtykke, vil Fair-laan.dk slette dine oplysninger og underrette dig herom.

Korrekte og opdaterede personoplysninger

 • Du er selv ansvarlig for at dine indtastede oplysninger er korrekte og opdaterede.

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Du er selv dataansvarlig for de personoplysninger, som du har indtastet på Fair-laan.dk.

Du er derfor selv ansvarlig for, at de indtastede personoplysninger er korrekte og opdaterede. Opdateringerne foretager via henvendelse til Fair-laan.dk. Se kontaktoplysningerne ovenfor.

Fair-laan opdaterer dine personoplysninger, hvis du anmoder Fair-laan.dk herom, eller såfremt Fair-laan bliver opmærksom på, at de registrerede oplysninger er fejlagtige.

Sikkerhed

 • Dine persondata er er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik

Fair-laan.dk har udarbejdet en intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Fair-laan.dk har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Fair-laan.dk har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up af vores datasæt for at undgå datatab. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af de indsamlede data ved kryptering.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Fair-laan.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de persondata, Fair-laan.dk behandler om dig.
  • Du har ret til få dine data udleveret i læsbart format eller flyttet til en anden tjenesteudbyder.
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
 • Du har ret til at trække dit samtykke til Fair-laan.dks behandling af dine personoplysninger tilbage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse imod Fair-laan.dks behandling af dine persondata.
  • Du har ret til at få begrænset Fair-laan.dks behandlingen af dine persondata.
 • Du har ret til at klage til Datatilsynet.

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Ret til indsigt i personoplysninger og dataportabilitet

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata Fair-laan.dk behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til indsigt eller retten til dataportabilitet, skal du henvende dig til Fair-laan.dks kontaktpersonen, som er nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til rettelse af unøjagtige persondata eller sletning

Hvis du mener, at de oplysninger, som Fair-laan.dk behandler om dig er unøjagtige eller ukorrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er unøjagtige eller ukorrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Dette vil dog ikke ske, såfremt Fair-laan.dk er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata for, at et retskrav kan fastlægges eller forsvare. I så fald vil Fair-laan.dk kun opbevare de oplysninger, som Fair-laan.dk er retlig forpligtet eller berettiget til, og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til rettelse eller sletning, skal du henvende dig til Fair-laan.dks kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du ikke mener er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke til Fair-laan.dks behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til Fair-laan.dks behandling af dine persondata helt eller delvist.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Fair-laan.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Fair-laan.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Fair-laan.dk kun opbevare de oplysninger, som Fair-laan.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Fair-laan.dk har foretaget indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Fair-laan.dk via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at gøre indsigelse imod Fair-laan.dks behandling af dine persondata

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Fair-laan.dks behandling af dine persondata, herunder til markedsføringsmæssige formål. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Fair-laan.dk.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Fair-laan.dk.

Er din indsigelse berettiget, vil Fair-laan.dk ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til få begrænset Fair-laan.dks behandling af persondata

Du har ret til at få begrænset Fair-laan.dks behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

 • Mens Fair-laan.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Fair-laan.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Fair-laan.dk har færdigbehandlet din indsigelse.
 • Fair-laan.dks behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Fair-laan.dk. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, vi har modtaget din henvendelse.

Fairlån > Privatlivspolitik

Seneste nyheder